IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ZA KANDIDATE ZA ZAPOSLITEV

V družbi Tegrad, gradnja železnic d.o.o., Celovška cesta 172, Ljubljana (»Tegrad«) varovanju vaših osebnih podatkov posvečamo posebno skrb. Tegrad bo vaše osebne podatke zbiral in obdeloval v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (“GDPR”) in ostalo veljavno zakonodajo.

S tem obvestilom o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo o najpomembnejših vidikih obdelave osebnih podatkov v okviru aktivnosti zaposlovanja.

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

Zbiramo in obdelujemo zlasti naslednje osebne podatke, ki nam jih posredujete na podlagi objave za zaposlitev ali brez posebne javne objave, ker se zanimate za zaposlitev v Tegradu:

 • osebni identifikacijski podatki (ime in priimek, stalno ali začasno bivališče, rojstni datum, spol, fotografija, telefonska številka, naslov elektronske pošte, državljanstvo, EMŠO, davčna številka),
 • podatki o izobrazbi, poklicnih izkušnjah, dodatnih usposabljanjih in znanjih (vključno s potrdili, certifikati, priporočili ipd.),
 • vloga kandidata,
 • testi oziroma preizkusi znanja,
 • podatek o tem, ali kandidat ustreza vnaprej določenemu osebnostnemu profilu,
 • podatki o hobijih, objavah, profilih,
 • bančni podatki, kopija bančne kartice,
 • podatki o zdravstvenem stanju, npr. o invalidnosti.

Namen in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo samo za namen zaposlovanja in v okviru postopka izbire kandidatov.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je:

 • Zakon o delovnih razmerjih (6(1)(c) GDPR): večina podatkov, ki nam jih boste posredovali na podlagi objave prostega delovnega mesta;
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ali Zakon o varnosti in zdravju pri delu (9(1)(b) GDPR): kadar pridobivamo posebne vrste osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja obveznosti po omenjenem zakonu;
 • vaša privolitev (6(1)(a): kadar podatke prostovoljno posredujte brez objave prostega delovnega mesta ali kadar posredujete podatke, ki v objavi niso bili zahtevani ter kadar soglašate, da vaše podatke še naprej hranimo tudi po tem, ko ste bili obveščeni, da na razpisano prosto delovno mesto niste bili izbrani;
 • zakoniti interes: podatke (6(1)(f) GDRP): podatki, ki jih ne pridobivamo na podlagi zakona ali vaše privolitve, temveč na podlagi naših zakonitih poslovnih interesov v zvezi z zaposlovanjem, ki prevladajo nad vašimi interesi glede zasebnosti (npr. podatek o tem, ali kandidat ustreza vnaprej določenemu osebnostnemu profilu (brez rezultatov testiranja).

Zagotovitev tistih podatkov, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za zaposlitev ali so na drug način povezana z opravljanjem dela ali zaposlitvijo pri Tegradu je nujno potrebna za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. V kolikor teh podatkov ne bi zagotovili, sklenitev pogodbe o zaposlitvi ni mogoča.
Podatkov, ki niso povezani z opravljanjem dela in zaposlitvijo pri Tegrad, pa niste dolžni zagotoviti.

Ali izvajamo profiliranje oziroma avtomatizirano sprejemanje odločitev?

Profiliranja ali avtomatiziranega sprejemanja odločitev pri zaposlovanju ne uporabljamo.

Kako smo pridobili vaše osebne podatke?

Skladno z navedenim vaše osebne podatke večinoma pridobimo od vas neposredno ali od kadrovskih agencij, v omejenem obsegu pa tudi iz javno dostopnih virov, zlasti podatkov objavljenih na spletnih straneh ali na poklicnih platformah (kot je Linkedin).

Ali vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam?

Nekatere vaše osebne podatke posredujemo tudi drugim uporabnikom, ki so bodisi naši pogodbeni partnerji (obdelovalci osebnih podatkov) ali ločeni upravljavci osebnih podatkov, ki izkažejo ustrezno pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov ali drugi upravičeni uporabniki osebnih podatkov. Vaše osebne podatke posredujemo le uporabnikom, ki se nahajajo znotraj Evropske unije (“EU”) in Evropskega gospodarskega prostora (“EGP”).
S pogodbenimi partnerji, ki obdelujejo vaše osebne podatke, imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih svoje pogodbene partnerje zavežemo, da lahko vaše osebne podatke obdelujejo le za specifičen in z naše strani vnaprej določen namen ter k izvajanju ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zavarovanje vaših osebnih podatkov. Ti pogodbeni partnerji lahko torej vaše osebne podatke obdelujejo le v skladu z našimi navodili.

Skladno z zgoraj navedenim vaše osebne podatke posredujemo zlasti naslednjim kategorijam uporabnikov (obdelovalcem, upravljavcem ali drugim uporabnikom osebnih podatkov):

 • družbe v skupini,
 • zunanji ponudnik IT storitev,
 • Inšpektorat za delo in drugi inšpekcijski ali nadzorni organi,
 • drugi upravni in javni organi,
 • zdravnik medicine dela,
 • kadrovske agencije ali drugi ponudniki storitev v okviru postopka zaposlovanja,
 • določenim poklicnim skupinam, ki so zavezane k varovanju tajnosti osebnih podatkov, kakor tudi k varovanju tajnosti njim zaupanih zadev in dejstev, za katere izvedo drugače v svojstvu opravljanja poklica na podlagi zakonskih poklicnih tajnosti (npr. odvetnikom),
 • sodiščem.

Koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke?

Osebne podatke bomo v primeru izbire kandidata obdelovali še naprej zaradi izvrševanja pogodbe o zaposlitvi, zakonskih obveznosti in zakonitih poslovnih interesov.

V primeru ne izbire kandidata bomo vaše podatke hranili najdlje kot je navedeno spodaj:

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki ste jih priložili kot dokaz, da izpolnjujete pogoje: do preteka roka za sodno varstvo, ki je neizbranem kandidatu na voljo v skladu z ZDR-1; dokazila bomo po tem roku uničili, ali če boste to zahtevali, vrnili, razen v primeru, ko bo sproženo sodno varstvo;

– dokumentacijo, ki nastane v izbirnem postopku (vloge kandidatov, analiza vlog, vabila na razgovore, preizkusi znanja in podobno): do izteka zastaralnih rokov za vložitev morebitnih pravnih sredstev, razen če bodo vložena pravna sredstva.

Vaše pravice

1.1 Pravica do dostopa

 • Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katere osebne podatke obdelujemo o vas.
 • Pravico imate do kopije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas, praviloma brezplačno in z elektronskimi sredstvi, če posameznik zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, ki je splošno uporabljana.

1.2 Pravica do popravka

Če po vašem mnenju obdelujemo nepopolne ali nepravilne oseben podatke, lahko kadarkoli zahtevate dopolnitev ali popravek teh osebnih podatkov.

1.3 Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Pod določenimi pogoji lahko zahtevate izbris osebnih podatkov, ki jih o vas obdelujemo, zlasti če je bil izpolnjen namen obdelave ali če pravna podlaga za obdelavo ne obstaja več.

V določenih primerih izbrisa ne boste mogli uspešno zahtevati, na primer zaradi naše zakonske obveznosti glede hrambe podatkov, sodnih postopkov, ki so v teku, zaradi uveljavljanja odškodnin.

1.4 Pravica do omejitve obdelave

Pod določenimi pogoji imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov: (i) če oporekate točnosti vaših osebnih podatkov (in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov), (ii) če je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, vi pa ste odklonili izbris in namesto tega zahtevate omejitev obdelave, ali (iii) če ste vložili ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov – dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

1.5 Pravica do prenosljivosti podatkov

V primerih, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali na podlagi pogodbe o zaposlitvi in če se obdelava hkrati izvaja z avtomatiziranimi sredstvi lahko zahtevate, da vam osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, damo na voljo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu.

1.6 Pravica do ugovora

V primerih, ko vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa imate pravico ugovarjati obdelavi, razen če izkažemo nujne zakonite interese, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali v primeru ko podatke potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

1.7 Pravica do pritožbe

Če želite vložiti pritožbo glede obdelave vaših osebnih podatkov, lahko stopite v stik z nami preko spodaj navedenih kontaktnih podatkov in podali vam bomo ustrezna pojasnila. Če vaša pritožba ne bo rešena v skladu z vašimi pričakovanji se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca.

1.8 Preklic privolitve

Če vaše podatke zbiramo na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred tem.

1.9 Uveljavljanje vaših pravic

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic uporabite enega od priloženih obrazcev:

– Zahtevek posameznika za popravek ali izbris osebnih podatkov (PDF dokument)
– Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (PDF dokument)

Obrazec pošljite na spodaj navedeni naslov ali preko e-pošte gdpr@tegrad.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.

Zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe: 10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (obdobje hrambe: 5 let).

Kontaktni podatki

TEGRAD gradnja železnic d.o.o.
Celovška cesta 172
1000 Ljubljana, Slovenija
gdpr@tegrad.si

Sprememba Obvestila o varstvu osebnih podatkov

V primeru spremembe zakonodaje ali dejanske spremembe pri obdelavi osebnih podatkov bomo to obvestilo posodobili, o čemer vas bomo obvestili.