Izjava o varstvu osebnih podatkov družbe Tegrad d.o.o.

V povezavi z s svojim poslovanjem družba Tegrad d.o.o, Celovška cesta 172, Ljubljana (v nadaljevanju: »Tegrad«) kot upravljavec osebnih podatkov zbira, uporablja, razkriva ali drugače obdeluje vaše osebne podatke na način, kot je podrobneje opisano v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov.

Tegrad bo vaše osebne podatke obdeloval v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (“GDPR”) in ostalo veljavno zakonodajo.

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo in kaj je namen obdelave?

V odvisnosti od tega, ali ste zastopnik ali kontaktna oseba našega pogodbenega partnerja ali potencialnega pogodbenega partnerja, obiskovalec naših poslovnih prostorov, obiskovalec naše spletne strani ali smo z vami v kakšnem drugem odnosu o vas zbiramo in obdelujemo nekatere izmed naslednjih osebnih podatkov:

 • ime in priimek,
 • naslov elektronske pošte,
 • telefonska številka,
 • delovno mesto oziroma naziv,
 • družba, v kateri delate,
 • Vaše osebne podatke zbiramo zaradi naslednjih namenov:
 • sklepanje in izvrševanje poslovnih pogodb
 • izpolnjevanje davčnih in drugih zakonskih obveznosti
 • komuniciranje z namenom trženja storitev

Ali izvajamo profiliranje in/ali avtomatizirano sprejemanje odločitev glede posameznikov?

Profiliranja ali drugega avtomatiziranega sprejemanja odločitev ne izvajamo.

Kako smo pridobili vaše osebne podatke?

Osebne podatke, ki jih obdelujemo o vas, smo pridobili od vas neposredno ali iz javno dostopnih virov, zlasti podatkov objavljenih na spletnih straneh.

Kaj je pravna podlaga za zbiranje vaših osebnih podatkov?

Pravna podlaga za zbiranje in obdelovanje vaših osebnih podatkov je:

 • izvajanje pogodbe (6(1)(b) člen GDPR
 • vaše soglasje (6(1)(a) člen GDPR
 • zakoniti interes (6(1)(c) člen GDPR)

Ali vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam (drugim upravljavcem, uporabnikom)?

Zaradi organiziranosti naše družbe ali zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti bomo nekatere vaše osebne podatke razkrili in posredovali naslednjim uporabnikom:

 • drugim družbam v skupini,
 • Zavodu za zdravstveno zavarovanje,
 • Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • Zavodu za zaposlovanje,
 • Finančnemu uradu,
 • Informacijskemu pooblaščencu,
 • inšpekcijskim ali nadzornim organom,
 • drugim upravnim in javnim organom,
 • določenim poklicnim skupinam, ki so zavezane k varovanju tajnosti osebnih podatkov, kakor tudi k varovanju tajnosti njim zaupanih zadev in dejstev, za katere izvedo drugače v svojstvu opravljanja poklica na podlagi zakonskih poklicnih tajnosti (npr. odvetnikom, notarjem, davčnim svetovalcem, revizorjem),
 • sodiščem,
 • bankam,
 • zavarovalnicam.

Pravna podlaga za razkritje in posredovanje je:

 • zakoniti interes (6(1)(f) člen GDPR): zaradi organiziranosti družbe je posredovanje vaših osebnih podatkov znotraj povezanih družb v skupini nujno zaradi zagotovitve nemotenega internega delovanja in organizacije skupine;
 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izvira iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, davčnih in drugih predpisov (6(1)(c) člen GDPR).

Ali bomo vaše osebne podatke razkrili pogodbenim obdelovalcem?

Vaše osebne podatke bomo razkrili tudi našim pogodbenim obdelovalcem: računovodskemu servisu, ponudnikom in vzdrževalcem programske opreme in drugim pogodbenim obdelovalcem. Vsi navedeni bodo vaše osebne podatke obdelovali v našem imenu in skladno z našimi navodili. Z njimi imamo sklenjene posebne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Ali bomo vaše osebne podatke posredovali uporabnikom izven EU/EGS?

Vaše osebne podatke posredujemo le uporabnikom, ki se nahajajo znotraj Evropske unije (“EU”) in Evropskega gospodarskega prostora (“EGP”).

Koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kot je to potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih namenov, vendar najdlje dokler boste delovali na področjih povezanih s poslovanjem Tegrada oziroma do preteka obdobja določenega z zakonom ali do preklica vašega soglasja; v primeru sklenjene pogodbe pa najdlje, dokler je to potrebno v skladu z davčnimi, računovodski ali drugimi predpisi oziroma do preteka zastaralnih rokov.

Prostovoljna ali obvezna zagotovitev osebnih podatkov

V nekaterih primerih, zlasti ko je v povezavi z izpolnjevanjem pogodbe potrebno izpolniti tudi davčne obveznosti, nekatere vaše osebne podatke (na primer številko bančnega računa ali davčno številko) zbiramo, ker je to nujno potrebno za izpolnitev pogodbe ali zakona. Posledica v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite je, da ni mogoče skleniti pogodbe ali ni mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti.

Vaše pravice

Upoštevajoč nekatere izjeme in omejitve, ki so določene v relevantnih predpisih, imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki pravice navedene v nadaljevanju.

1.1 Pravica do dostopa

 • Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katere osebne podatke obdelujemo o vas.
 • Pravico imate do kopije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas, praviloma brezplačno in z elektronskimi sredstvi, če posameznik zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, ki je splošno uporabljana.

1.2 Pravica do popravka

Če po vašem mnenju obdelujemo nepopolne ali nepravilne oseben podatke, lahko kadarkoli zahtevate dopolnitev ali popravek teh osebnih podatkov.

1.3 Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Pod določenimi pogoji lahko zahtevate izbris osebnih podatkov, ki jih o vas obdelujemo, zlasti če je bil izpolnjen namen obdelave ali če pravna podlaga za obdelavo ne obstaja več.

V določenih primerih izbrisa ne boste mogli uspešno zahtevati, na primer zaradi naše zakonske obveznosti glede hrambe podatkov, sodnih postopkov, ki so v teku, zaradi uveljavljanja odškodnin.

1.4 Pravica do omejitve obdelave

Pod določenimi pogoji imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov: (i) če oporekate točnosti vaših osebnih podatkov (in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov), (ii) če je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, vi pa ste odklonili izbris in namesto tega zahtevate omejitev obdelave, ali (iii) če ste vložili ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov – dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

1.5 Pravica do prenosljivosti podatkov

V primerih, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali na podlagi pogodbe o zaposlitvi in če se obdelava hkrati izvaja z avtomatiziranimi sredstvi lahko zahtevate, da vam osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, damo na voljo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu.

1.6 Pravica do ugovora

V primerih, ko vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa imate pravico ugovarjati obdelavi, razen če izkažemo nujne zakonite interese, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali v primeru ko podatke potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

1.7 Pravica do pritožbe

Če želite vložiti pritožbo glede obdelave vaših osebnih podatkov, lahko stopite v stik z nami preko spodaj navedenih kontaktnih podatkov in podali vam bomo ustrezna pojasnila. Če vaša pritožba ne bo rešena v skladu z vašimi pričakovanji se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca.

1.8 Preklic privolitve

Če vaše podatke zbiramo na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred tem.

1.9 Uveljavljanje vaših pravic

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic uporabite enega od priloženih obrazcev:

– Zahtevek posameznika za popravek ali izbris osebnih podatkov (PDF dokument)
– Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (PDF dokument)

Obrazec pošljite na spodaj navedeni naslov ali preko e-pošte gdpr@tegrad.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.

Zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe: 10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (obdobje hrambe: 5 let).

Kontaktni podatki

Če imate kakršnakoli vprašanja glede varstva vaših osebnih podatkov ali če želite uveljaviti katero izmed vaših pravic, vas prosimo, da se obrnete na nas preko naslednjih kontaktnih podatkov:

TEGRAD gradnja železnic d.o.o.
Celovška cesta 172
1000 Ljubljana, Slovenija
gdpr@tegrad.si